Toolbox

Disclaimer

Bepalingen vooraf

1. Onder website wordt verstaan alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein www.ithodaalderop.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met de inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “bepalingen vooraf”; 

2. De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden; 

3. Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en video-fragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld; 

4. Onder gebruik(en) van deze site wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren, van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden; 

5. Gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die de pagina gebruikt; 

6. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook; 

7. Itho Daalderop: Itho Daalderop Group BV, KVK nr. 34366629;

8. Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om Itho Daalderop schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mail adressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam, reclametelefoontjes, spit & spatter. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.


Disclaimer

1.   Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website; 

2.   Itho Daalderop draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is Itho Daalderop niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

3.   Itho Daalderop staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is; 

4.   Itho Daalderop is niet aansprakelijkheid voor schade:

         a. Toegebracht door de website

         b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website

         c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website

         d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is Itho Daalderop gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5.   Itho Daalderop behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6.   Itho Daalderop behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Itho Daalderop niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7.   Itho Daalderop is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8.   Itho Daalderop behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. Cookieverklaring Itho Daalderop:
a. Cookies en logbestanden
Itho Daalderop verzamelt of logt cookies en informatie over haar gebruikers. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die van een webserver naar uw browser worden gestuurd en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze bevatten informatie over de websites die u heeft bezocht. Itho Daalderop maakt met deze websites gebruik van cookies voor statistische doeleinden in verband met het bezoekgedrag van de gebruiker. Tevens worden cookies gebruikt om het gebruik van de website te verbeteren en te vergemakkelijken en om gebruik van de webshop mogelijk te maken.

b. Functionele cookies
Itho Daalderop maakt gebruik van functionele cookies om het navigeren en het inloggen op de website te vergemakkelijken en instellingen of voorkeuren bij gebruik van de website en de webshop te onthouden. Zo kunnen deze cookies de inloggegevens van de gebruiker onthouden, alsmede onthouden welke producten door de gebruiker in de winkelmand zijn geplaatst.

c. Google Analytics
Op deze website maakt Itho Daalderop eveneens gebruik van de dienst Google Analytics van Google. Itho Daalderop gebruikt deze dienst om informatie te verkrijgen over het bezoekgedrag van de gebruiker van de website en om het gebruik van de website te analyseren. Om deze dienst te kunnen gebruiken worden cookies geplaatst. Google kan de informatie verkregen met het uitlezen van de cookie overbrengen naar haar servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor-beginselen en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

d. Cookies verwijderen of uitschakelen
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

10. De gebruiker vrijwaart Itho Daalderop, de werknemers van Itho Daalderop, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.